مجله جمعیت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

اهداف عمده در انتشار فصلنامه و گامهای بعدی فعالیت آن

 1. کمک به توسعه علم جمعیت شناسی از طریق انعکاس نتیجه تحقیقات متخصصین و صاحبنظران جمعیتی
 2. افزایش آگاهی عمومی نسبت به موضوع جمعیت
 3. تلاش هر چه بیشتر در جهت یکپارچه نمودن بین برنامه ریزی جمعیت و برنامه ریزی توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور
 4. افزایش تعداد صفحات ترجمه شده به منظور انعکاس مطالب در مجامع دیگر
 5. افزایش تعداد نسخ رایگان به مسئولین و مقامات اجرائی کشور تا سطح شهرستان
 6. منظور کردن ترجمه به زبانهای قابل درک در کشورهای عضو اکو
 7. منظور کردن سوبسید قابل ملاحظه برای خوانندگان بویژه دانشجویان بمنظور متوجه ساختن هر چه بیشتر قشر تحصیل کرده به پیامدهای تحولات جمعیتی در جامعه
 8. ارسال نسخ فصلنامه به مراکز علمی کشورهای عضو اکو  و ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی
 9. ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به وضعیت جمعیت در ابعاد خرد و کلان
 10. انعکاس نتایچ تحقیقاتی متخصصان و آخرین دستاوردهای علمی در زمینه جمعیت
 11. ایجاد زمینه هماهنگی بین جامعه علمی و تصمیم گیری در ابعاد مربوط به جمعیت
 12. کمک به اشاعه دانش جمعیت شناسی
 13. ایجاد هماهنگی بین جامعه ایران و مجامع بین المللی در مورد دیدگاههای جمعیتی
 14. طرح مسائل مربوط به جمعیت و جایگاه آن در توسعه
 15. ارائه وضعیت و تحولات جمعیتی کشور طی سنوات اخیر
 16. جلوگیری از انحصار نشریات مشابه به کشورهای صنعتی
نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب