Journal archive for Google Scholar Robot!

Population Journal

مجله جمعیتVolume 27, Number 113 (2022-3)


تاریخ کاشان ناصری و جان‌گیری علمِ سرشماری
تاریخ کاشان ناصری و جان‌گیری علمِ سرشماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای توسعه‌ای و سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران
رویکردهای توسعه‌ای و سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست‌گذاری حمایت خانوادگی از سالمندان با رویکرد سناریونویسی
سیاست‌گذاری حمایت خانوادگی از سالمندان با رویکرد سناریونویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان
وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت‌پذیری جمعیتی سکونتگاه‌های انسانی حوزه‌های گرم و خشک ایران
بازشناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت‌پذیری جمعیتی سکونتگاه‌های انسانی حوزه‌های گرم و خشک ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری در شهر مهاباد
ارزیابی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری در شهر مهاباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حمایت سازمانی و تمایل به فرزندآوری زنان شاغل
حمایت سازمانی و تمایل به فرزندآوری زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دلایل عدم ماندگاری جمعیت در شهرستان قصرشیرین
دلایل عدم ماندگاری جمعیت در شهرستان قصرشیرین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه زمینه‌ها و بسترهای کاهش نرخ باروری: پژوهشی‌کیفی
مطالعه زمینه‌ها و بسترهای کاهش نرخ باروری: پژوهشی‌کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و تصحیح آمارهای جمعیتی شهرستان گنبدکاووس در سال‌های 1385 و 1395
ارزیابی و تصحیح آمارهای جمعیتی شهرستان گنبدکاووس در سال‌های 1385 و 1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احساس اطمینان از پایداری و دوام زندگی زناشویی و رابطه آن با تمایل به فرزندآوری
احساس اطمینان از پایداری و دوام زندگی زناشویی و رابطه آن با تمایل به فرزندآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل روند ده‌ساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
تحلیل روند ده‌ساله ضبط مرگ در ایران و برآورد مرگ اضافه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 111 (2021-11)


مولفه‌های موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل شهر تهران: همبسته‌ها و الزامات سیاستی
مولفه‌های موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان شاغل شهر تهران: همبسته‌ها و الزامات سیاستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضرورت انعکاس رویداد‌های ازدواج و طلاق در شناسنامه موضوع ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363
بررسی ضرورت انعکاس رویداد‌های ازدواج و طلاق در شناسنامه موضوع ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر سرشماری 95 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده‌های ثبتی استان خراسان شمالی
تحلیلی بر سرشماری 95 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده‌های ثبتی استان خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مدیریت بدن برکاهش باروری
تأثیر مدیریت بدن برکاهش باروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران
مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل کیفی چالش‌های پیش‌روی توسعه فرهنگی در قوم بختیاری شهرستان الیگودرز
تحلیل کیفی چالش‌های پیش‌روی توسعه فرهنگی در قوم بختیاری شهرستان الیگودرز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تحولات جمعیتی بر اقتصاد و تقاضای پول در ایران
بررسی تأثیر تحولات جمعیتی بر اقتصاد و تقاضای پول در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی دلایل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج
واکاوی دلایل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم و رویکردهای نظری در جامعه‌شناسی سالمندی، مطالعات سالمندی، سنخ شناسی، مرور و نقد
مفاهیم و رویکردهای نظری در جامعه‌شناسی سالمندی، مطالعات سالمندی، سنخ شناسی، مرور و نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انگیزه‌های مهاجرت ساکنان روستای چقاکبود به شهر کرمانشاه.
بررسی انگیزه‌های مهاجرت ساکنان روستای چقاکبود به شهر کرمانشاه.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرشماری نفوس فرصتی ویژه برای مطالعات مرگ مادری
سرشماری نفوس فرصتی ویژه برای مطالعات مرگ مادری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین‌کننده‌های جمعیت‌شناختی الگوی سبک زندگی سلامت محور سالمندان قرچک: همبسته‌ها و الزامات سیاستی
تعیین‌کننده‌های جمعیت‌شناختی الگوی سبک زندگی سلامت محور سالمندان قرچک: همبسته‌ها و الزامات سیاستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 109 (2021-2)


جمعیت‌شناسی بلایای طبیعی
جمعیت‌شناسی بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحول خانواده ایرانی از دریچه شاخص‌های جمعیتی (1395-1355)
بررسی تحول خانواده ایرانی از دریچه شاخص‌های جمعیتی (1395-1355)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قصد سکونت وتعیین‌کنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش
قصد سکونت وتعیین‌کنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات و چالش‌های ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ایران: یک مرور نظام‌مند
تحولات و چالش‌های ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ایران: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل‌سازی ریاضی در پیش‌نگری رویداد ولادت
کاربرد مدل‌سازی ریاضی در پیش‌نگری رویداد ولادت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استان های ایران
مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر سالخوردگی در مناطق شهری و روستایی استان های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران
تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 107 (2020-6)


ماتریس مسیرهای مهاجرتی: روشی نو در تحلیل تمرکزگرایی مهاجرتی
ماتریس مسیرهای مهاجرتی: روشی نو در تحلیل تمرکزگرایی مهاجرتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت شناسی آسیب‌های اجتماعی(جرم‌زا) در مناطق22 گانه شهر تهران
جمعیت شناسی آسیب‌های اجتماعی(جرم‌زا) در مناطق22 گانه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی نسبت به کیفیت‌های‌ زیست‌شناختی، ازدواج و خویشاوندی
مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی نسبت به کیفیت‌های‌ زیست‌شناختی، ازدواج و خویشاوندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند و جریان‌های مهاجرتی استان مرزی کرمانشاه طی دو دهۀ اخیر
روند و جریان‌های مهاجرتی استان مرزی کرمانشاه طی دو دهۀ اخیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل فردی موثر بر وقوع طلاق در شهرستان بروجرد
عوامل فردی موثر بر وقوع طلاق در شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مهاجرت سالمندان: مسائل و چالش‌ها
مطالعه مهاجرت سالمندان: مسائل و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل جمعیت شناختی نیازها و اولویت زندگی جمعیت معلولان در ایران طی سالهای1398-1380
تحلیل جمعیت شناختی نیازها و اولویت زندگی جمعیت معلولان در ایران طی سالهای1398-1380
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 105 (2019-12)


آسیب شناسی سیاستگذاری جمعیتی جمهوری اسلامی ایران
آسیب شناسی سیاستگذاری جمعیتی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر تمپو و کوانتوم بر وقایع جمعیّتی و معرّفی روشهایی برای تعدیل شاخص‌ها
بررسی اثر تمپو و کوانتوم بر وقایع جمعیّتی و معرّفی روشهایی برای تعدیل شاخص‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراملی گرایی و جنسیت: واکاوی مشارکت زنان دیاسپورای ایرانی در توسعه زادگاهی
فراملی گرایی و جنسیت: واکاوی مشارکت زنان دیاسپورای ایرانی در توسعه زادگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و پیش بینی جمعیت لازم‌التعلیم دانش آموزی تا افق 1420 براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390 و1395
تحلیل و پیش بینی جمعیت لازم‌التعلیم دانش آموزی تا افق 1420 براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390 و1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به ساخت سنی و وضع مشارکت در بازار کار مردان و زنان در معرض ازدواج و طلاق از دریچه سرشماری
نگاهی به ساخت سنی و وضع مشارکت در بازار کار مردان و زنان در معرض ازدواج و طلاق از دریچه سرشماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت روانی سالمندان با تأکید برسطح توسعه یافتگی مناطق مختلف شهر تهران- کاربرد مدل چند سطحی
بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت روانی سالمندان با تأکید برسطح توسعه یافتگی مناطق مختلف شهر تهران- کاربرد مدل چند سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انزوای اجتماعی سالمندان شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
بررسی انزوای اجتماعی سالمندان شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 104 (2019-8)


ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت و مدیریت هویت
ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت و مدیریت هویت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سالخوردگی جمعیت بر وضعیت حساب جاری با رویکرد الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی درایران
تأثیر سالخوردگی جمعیت بر وضعیت حساب جاری با رویکرد الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی درایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت بازگشتی دانشجویان ایرانی و تعیین کننده‌های آن: مطالعه‌ای در بین دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا
مهاجرت بازگشتی دانشجویان ایرانی و تعیین کننده‌های آن: مطالعه‌ای در بین دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه جامعه‌شناختی نگرش مردم به فرزندآوری دراستان همدان
مطالعه جامعه‌شناختی نگرش مردم به فرزندآوری دراستان همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داده‌ها و تحلیلپی‌آمدهای اجتماعی بلایای طبیعی: (موردِ زلزله بم)
داده‌ها و تحلیلپی‌آمدهای اجتماعی بلایای طبیعی: (موردِ زلزله بم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد میزان باروری استان‌های زنجان، سیستان بلوچستان، کردستان و گیلان با روش فرزندان خود برای سرشماری‌های سال1385، 1390 و ۱۳۹۵
برآورد میزان باروری استان‌های زنجان، سیستان بلوچستان، کردستان و گیلان با روش فرزندان خود برای سرشماری‌های سال1385، 1390 و ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملاتی درباره اجرای سرشماری ثبتی مبنا در ایران
تأملاتی درباره اجرای سرشماری ثبتی مبنا در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 101 (2019-3)


EFFECTIVE COMPONENTS ON OPTIMUM POPULATION
مؤلفه‌های موثر بر حد بهینه جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL TRUST AND SOCIAL SECURITY IN THE POPULATION OF THE BORDER VILLAGES (RAZ AND JERGALAN COUNTY - NORTH KHORASAN PROVINCE)
بررسی رابطه‌ اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، در بین جمعیت ساکن روستاهای مرزی (شهرستان رازوجرگلان- استان خراسان‌شمالی‌)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE NECESSITY OF IMPLEMENTING ERGONOMICS CONSIDERATIONS FOR THE ELDERLY IN HOSPITALS
ضرورت اجرای ملاحظات ارگونومیک برای سالمندان در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING UNEMPLOYED GRADUATES OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY - KERMANSHAH BRANCH
بررسی عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ECONOMIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FERTILITY IN IRAN, FOCUSING ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در ایران (با تأکید بر اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

STUDYING THE SPOUSE SELECTION CRITERIA AND ITS SEX DIFFERENCES IN KERMANSHAH CITY
مطالعه معیارهای همسرگزینی و تفاوت‌های جنسی آن در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATION OF THE AGE AND SEX REPORTING IN THE 2016 POPULATION AND HOUSING CENSUS
ارزیابی گزارش سن و جنس در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 100 (2018-12)


A BOOK REVIEW : POPULATION TRENDS AND SITUATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
نقد گزارش: تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

META-ANALYSIS OF STUDIES IN THE FIELD OF WORK CULTURE IN IRAN
فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ کار در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IRANIAN OIL INDUSTRY PENSION FUND LIFE TABLE
جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF CRIME IN THE KHORRAMABAD CITY
تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

REPRESENTATION OF THE CHANGE IN IRANIAN POPULATION POLICIES IN CYBERSPACE
تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف فرزندآوری در بین کاربران اینترنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULATION POLICIES WITH THE COUNTRY'S WATER RESOURCES SITUATION
بررسی ارتباط سیاست‌های جمعیتی با وضعیت منابع آبی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پنجره جمعیتی، انتقالات اقتصادی نسلی و چشم‌انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایران
پنجره جمعیتی، انتقالات اقتصادی نسلی و چشم‌انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 97 (2018-8)


گذار تاریخی باروری: راهنمایی برای اقتصاددانان
گذار تاریخی باروری: راهنمایی برای اقتصاددانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش زنان در اقتصاد خانواده
نقش زنان در اقتصاد خانواده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی میزان رشد ازدواج وطلاق در استان خراسان جنوبی به کمک شبکه عصبی
پیش‌بینی میزان رشد ازدواج وطلاق در استان خراسان جنوبی به کمک شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی دموگرافیک از شهرهای جهانی
تحلیلی دموگرافیک از شهرهای جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش تأثیر تحولات ساختار سنی جنسی جمعیت بر عرضه نیروی انسانی در ایران
سنجش تأثیر تحولات ساختار سنی جنسی جمعیت بر عرضه نیروی انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران
بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت‌های اقتصادی
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 95 (2017-5)


تحلیل بقای مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و عوامل موثر بر آن در ایران
تحلیل بقای مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و عوامل موثر بر آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید سهند
ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید سهند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت‌های روستایی ـشهری در استان ایلام در مقطع زمانی 1385 تا 1394 (مهاجران روستایی شهر ایلام)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت‌های روستایی ـشهری در استان ایلام در مقطع زمانی 1385 تا 1394 (مهاجران روستایی شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتخاب نام در شهر اصفهان با تأکید بر طبقات اجتماعی
بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتخاب نام در شهر اصفهان با تأکید بر طبقات اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سالمندان و خدمات اجتماعی در ایران
سالمندان و خدمات اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت و تکدی‌‌ در شهر تهران: چالش‌ها و الزامات سیاستی
مهاجرت و تکدی‌‌ در شهر تهران: چالش‌ها و الزامات سیاستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر رابطه اشتغال و تمایل به فرزندآوری در بین زنان شاغل در آستانه ازدواج در سطح استان‌های کشور
تحلیلی بر رابطه اشتغال و تمایل به فرزندآوری در بین زنان شاغل در آستانه ازدواج در سطح استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 93 (2017-4)


مطالعه‌ی تاریخی تحول ازدواج در ایران(1345-1390)
مطالعه‌ی تاریخی تحول ازدواج در ایران(1345-1390)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام ثبت احوال عراق و آزمونی در ناآرامی‌های سیاسی
نظام ثبت احوال عراق و آزمونی در ناآرامی‌های سیاسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیش‌رسی ازدواج در استان‌های کشور در طی سال‌های1385 تا 1390
بررسی پیش‌رسی ازدواج در استان‌های کشور در طی سال‌های1385 تا 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌ی ملی و مساله‌ی جمعیت در یک مطالعه کیفی
رسانه‌ی ملی و مساله‌ی جمعیت در یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین جامعه‌شناختی برخی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوریدر بین زنان شهر کرمان
تبیین جامعه‌شناختی برخی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوریدر بین زنان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت‌های متعارض و مسأله‌ی سیاست‌گذاری جمعیت در ایران
وضعیت‌های متعارض و مسأله‌ی سیاست‌گذاری جمعیت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریه‌ی تقاضا وعوامل کلان تعیین‌ کنندۀباروری:شواهدی جهانی
نظریه‌ی تقاضا وعوامل کلان تعیین‌ کنندۀباروری:شواهدی جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 91 (2017-4)


مروری بر جریان‌های وجوه ارسالی مهاجران فراملی در جهان؛ با تأکید بر مهاجران ایرانی
مروری بر جریان‌های وجوه ارسالی مهاجران فراملی در جهان؛ با تأکید بر مهاجران ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحولات فرزندآوری در ابعاد اجتماعی، جمعیتی براساس سرشماری‌های 1385 و 1390
بررسی تحولات فرزندآوری در ابعاد اجتماعی، جمعیتی براساس سرشماری‌های 1385 و 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردها و سیاست‌های تشویقی قرآن کریم پیرامون فرزندآوری
راهبردها و سیاست‌های تشویقی قرآن کریم پیرامون فرزندآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر تعداد فرزندان ایده آل در بین زنان شاغل و غیر شاغل منطقه 8 تهران
عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر تعداد فرزندان ایده آل در بین زنان شاغل و غیر شاغل منطقه 8 تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حاشیه‌نشینی و احساس امنیت: مطالعه جوانان حاشیه‌نشین شهر تبریز
حاشیه‌نشینی و احساس امنیت: مطالعه جوانان حاشیه‌نشین شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربه ی زیسته ی زنان از فرزندآوری: مطالعه زنان متأهل شاغل و با تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان 11
تجربه ی زیسته ی زنان از فرزندآوری: مطالعه زنان متأهل شاغل و با تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان 11
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تمایل به فرزندآوری در آستانه ا زدواج و برخی عوامل مرتبط با آن در ایران
بررسی تمایل به فرزندآوری در آستانه ا زدواج و برخی عوامل مرتبط با آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 90 (2015-3)


STUDY OF THE IMMIGRANTS CHARACTERISTICS IN PROVINCES OF IRAN, 2006-2011  
بررسی ویژگی‌های مهاجران کشور به تفکیک استان طی دورۀ 1390-1385 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A REVIEW OF NEW THEORIES IN MIGRATION
مروری بر نظریات جدید مطرح‌شده در حوزه مهاجرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INTERNATIONAL IMMIGRATION AND ITS ECONOMIC IMPACT ON THE LABOR MARKET IN HOST COUNTRIES 
مهاجرت بین‌المللی و اثرات اقتصادی آن در بازار کار کشورهای مهاجرپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN ANALYSIS OF EFFECTIVE FACTORS IN CREATION OF SLUMS IN URMIA CITY
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EMPLOYMENT CHANGES IN LORESTAN: USING SHIFT – SHARE ANALYSIS
تحولات اشتغال در استان لرستان با روش تحلیلی انتقال- سهم 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DEMOGRAPHIC EVALUATION OF HIGHER EDUCATION CHANGES WITH EMPAHASIS ON YOUTH EMPLOYMENT ISSUES IN IRAN: CURRENT SITUATION & FORECASTING
ارزیابی جمعیت شناختی از تحولات آموزش عالی با تأکید بر مسئله اشتغال جوانان در ایران: وضع موجود و پیش بینی آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 87 (2015-1)


بررسی عوامل موثیر بر مهاحرت های روستایی - مطالعه دهستان باقران شهرستان بیرجند
بررسی عوامل موثیر بر مهاحرت های روستایی - مطالعه دهستان باقران شهرستان بیرجند
| [XML] |

بررسی سلامت خودادراک در کهنسالی و عوامل موثر بر آن در آذرشهر
بررسی سلامت خودادراک در کهنسالی و عوامل موثر بر آن در آذرشهر
| [PDF-FA] | [XML] |

سطح بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
سطح بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تعداد زنان گمشده در استان مازندران بر اساس سرشماری 1390 و نقش آن در باروری و رشد جمعیت در آینده
برآورد تعداد زنان گمشده در استان مازندران بر اساس سرشماری 1390 و نقش آن در باروری و رشد جمعیت در آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمای سالمندی در ایران: مطالعه ای اجتماعی - جمعیتی
سیمای سالمندی در ایران: مطالعه ای اجتماعی - جمعیتی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ارزش فرزندان بر گرایش به داشتن فرزند دیگر در شهر تهران
تاثیر ارزش فرزندان بر گرایش به داشتن فرزند دیگر در شهر تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 85 (2013-5)


بررسی تحولات اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال - سهم
بررسی تحولات اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال - سهم
| [XML] |

بررسی تاثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین
بررسی تاثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین
| [XML] |

بررسی روند مهاجرت هیا بین استانی ایران در سه دهه اخیر (سرشماری 1390-1365)
بررسی روند مهاجرت هیا بین استانی ایران در سه دهه اخیر (سرشماری 1390-1365)
| [XML] |

تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق زوج های ایرانی طی پنج دهه گذشته
تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق زوج های ایرانی طی پنج دهه گذشته
| [XML] |

سیاست های آمایش جمعیت
سیاست های آمایش جمعیت
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاملی بر اهمیت، ضرورت و محتوای سیاستهای کلی جمعیت از منظر حقوق عمومی
تاملی بر اهمیت، ضرورت و محتوای سیاستهای کلی جمعیت از منظر حقوق عمومی
| [XML] |

Volume 20, Number 83 (2013-5)


بررسی سیر تحولات جمعیت شهرستان های استان کرمان طی سال های 1390-1335 و روند آینده آن
بررسی سیر تحولات جمعیت شهرستان های استان کرمان طی سال های 1390-1335 و روند آینده آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویدادهای ولادت و فوت و اثر آنب ر ثبت به هنگام
حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویدادهای ولادت و فوت و اثر آنب ر ثبت به هنگام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل جریان مهاجرت های داخلی ایران طی دوره 90-1385
بررسی و تحلیل جریان مهاجرت های داخلی ایران طی دوره 90-1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص های توسعه با تاکید بر نتایج سرشماریهای 90-1385
بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص های توسعه با تاکید بر نتایج سرشماریهای 90-1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل و الگوهای مرگ و میر در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان نورآباد ممسنی از سال 1360-1385
بررسی علل و الگوهای مرگ و میر در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان نورآباد ممسنی از سال 1360-1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سالمندان و فضای شهری
سالمندان و فضای شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 81 (2012-5)


گردشگری الکترونیکی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر ICT روستایی
گردشگری الکترونیکی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر ICT روستایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک روش پیشنهادی برای تخمین مهاجرت داخلی بر پایه داده های رسمی
ارائه یک روش پیشنهادی برای تخمین مهاجرت داخلی بر پایه داده های رسمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر پراکنش جمعیت در نظام شبکه شهری استان یزد طی سال های 1335 تا 1390
تحلیلی بر پراکنش جمعیت در نظام شبکه شهری استان یزد طی سال های 1335 تا 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط مولفه های جمعیت شناختی و شاخص های نوآوری: (مطالعه موردی کشورهای منتخب پرجمعیت و کم جمعیت)
ارتباط مولفه های جمعیت شناختی و شاخص های نوآوری: (مطالعه موردی کشورهای منتخب پرجمعیت و کم جمعیت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تعیین کننده های استفاده از وسایل تنظیم خانواده در بین گروه های مذهبی _مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان های روانسر و گیلانغرب
مقایسه تعیین کننده های استفاده از وسایل تنظیم خانواده در بین گروه های مذهبی _مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان های روانسر و گیلانغرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش رابطه مشوق های دولتی مهاجرت با تمایل به مهاجرت معکوس در ایران (مطالعه موردی کارمندان دفاتر ستادی وزارت جهاد کشاورزی تهران)
سنجش رابطه مشوق های دولتی مهاجرت با تمایل به مهاجرت معکوس در ایران (مطالعه موردی کارمندان دفاتر ستادی وزارت جهاد کشاورزی تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 80 (2012-5)


جمعیت شناسی سیاسی میشل اس. تیتل بام
جمعیت شناسی سیاسی میشل اس. تیتل بام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل موثر بر افزایش جمعیت شهر رشت و پیامدهای آن در نظام اکولوژی شهر
تحلیل عوامل موثر بر افزایش جمعیت شهر رشت و پیامدهای آن در نظام اکولوژی شهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قومیت و باروری: نگاهی به کارهای صورت گرفته در ایران
قومیت و باروری: نگاهی به کارهای صورت گرفته در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد شاخص امید زندگی فعال مردان در نقاط شهری و روستایی کشور در سال 1385 با استفاده از روشهای غیر مستقیم
برآورد شاخص امید زندگی فعال مردان در نقاط شهری و روستایی کشور در سال 1385 با استفاده از روشهای غیر مستقیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذار به سالخوردگی در کشورهای مسلمان: روندها و الزامات سیاستی
گذار به سالخوردگی در کشورهای مسلمان: روندها و الزامات سیاستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 79 (2012-5)


ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی جغرافیای نوروز
ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی جغرافیای نوروز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی جغرافیایی بر نتایج اکولوژیکی ناشی از مهاجرت در شهر اهواز
تحلیلی جغرافیایی بر نتایج اکولوژیکی ناشی از مهاجرت در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ومقایسه کیفیت زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان مشهد
بررسی ومقایسه کیفیت زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه دیرثبتی وقایع زیستی ولادت و فوت و عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر آن در شهرستان مشهد در سال 1388
مطالعه دیرثبتی وقایع زیستی ولادت و فوت و عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر آن در شهرستان مشهد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد مقایسه ی مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به سایر مناطق دیگر استان تهران برحسب ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادیف طی دهه ی 85-1375
برآورد مقایسه ی مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به سایر مناطق دیگر استان تهران برحسب ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادیف طی دهه ی 85-1375
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی گذار سنی کشورهای منتخب مسلمان با تاکید بر ایران: الگوها، روندها و چالش ها
مطالعه تطبیقی گذار سنی کشورهای منتخب مسلمان با تاکید بر ایران: الگوها، روندها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 77 (2011-5)


جوهره ها و ساختاری اجتماعی - جمعیتی کیفیت زندگی: یک مطالعه پدیدار شناختی
جوهره ها و ساختاری اجتماعی - جمعیتی کیفیت زندگی: یک مطالعه پدیدار شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طی سالهای 85-1375
تحلیلی بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طی سالهای 85-1375
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای شهرنشینی در ایران و جهان
الگوهای شهرنشینی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذار ساختار سنی جمعیت در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
گذار ساختار سنی جمعیت در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تعداد زنان گمشده بر اساس سرشماری سال 1385 و نقش آن در باروری و رشد جمعیت در آینده
برآورد تعداد زنان گمشده بر اساس سرشماری سال 1385 و نقش آن در باروری و رشد جمعیت در آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و مطالعه نقش عوامل سازمانی و غیر سازمانی بر پوشش ثبتی مرگ و میر در سال 1386
ارزیابی و مطالعه نقش عوامل سازمانی و غیر سازمانی بر پوشش ثبتی مرگ و میر در سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین عمد
بررسی نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین عمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 75 (2011-5)


بررسی عملکرد شهرهای جدید با تاکید بر جمعیت پذیری (نمونه موردی شهر جدید مجلسی)
بررسی عملکرد شهرهای جدید با تاکید بر جمعیت پذیری (نمونه موردی شهر جدید مجلسی)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان 1385-1335
بررسی نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان 1385-1335
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ساختارهای جمعیتی در روند اشتغال و بیکاری استان ایلام و مقایسه آن با سطح کشوری
بررسی تاثیر ساختارهای جمعیتی در روند اشتغال و بیکاری استان ایلام و مقایسه آن با سطح کشوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهواز
بررسی تاثیر جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهواز
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر شکل گیری سیاست ها و تحولات جمعیتی در دوره رضا شاه طی سالهای 1320- 1304
عوامل موثر بر شکل گیری سیاست ها و تحولات جمعیتی در دوره رضا شاه طی سالهای 1320- 1304
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تحولات "جمعیت موسسه ای" در ایران 85-1345
بررسی روند تحولات "جمعیت موسسه ای" در ایران 85-1345
| [PDF-FA] | [XML] |

ایحاد نخستین کلانشهر واقعی ایران در مجموعه شهری تهران: با تاکید بر سهم مهاجرت
ایحاد نخستین کلانشهر واقعی ایران در مجموعه شهری تهران: با تاکید بر سهم مهاجرت
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت، جنگ و قدرت: تجربه های جهانی و ایرانی
جمعیت، جنگ و قدرت: تجربه های جهانی و ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 73 (2010-5)


بررسی مفهوم باروری از دیدگاه قرآن کریم
بررسی مفهوم باروری از دیدگاه قرآن کریم
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجر سرمایه سرگردان شهروند بدون مرز
مهاجر سرمایه سرگردان شهروند بدون مرز
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران
مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی دانشجویان/ جوانان در شهر تهران
بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی دانشجویان/ جوانان در شهر تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سیستمی جایگاه منطقه خراسان در نظام مهاجرتی ایران طی دوره 1385-1355
تحلیل سیستمی جایگاه منطقه خراسان در نظام مهاجرتی ایران طی دوره 1385-1355
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل روند تحولات سلسله مراتب شهری ایران طی ساله های 85-65
تحلیل روند تحولات سلسله مراتب شهری ایران طی ساله های 85-65
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند توزیع جغرافیایی جمعیت ایران، آینده نگری، مشکلات و راهبردها
بررسی روند توزیع جغرافیایی جمعیت ایران، آینده نگری، مشکلات و راهبردها
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 71 (2010-5)


بررسی روند ثبت ولادت و فوت طی سالهای 1383 تا 138 با تاکید بر ثبت به موقع وقایع حیاتی
بررسی روند ثبت ولادت و فوت طی سالهای 1383 تا 138 با تاکید بر ثبت به موقع وقایع حیاتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان
بررسی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل توزیع جمعیت در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری استانکرمان طی سالهای 1355 تا 1385
تحلیل توزیع جمعیت در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری استانکرمان طی سالهای 1355 تا 1385
| [PDF-FA] | [XML] |

ناهماهنگی در توزیع مکانی جمعیت ایران
ناهماهنگی در توزیع مکانی جمعیت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش ساختار سنی نیروی کار در برنامه رزی منابع انسانی: تصویرپردازی از چالش سالمندی نیروی کار
نقش ساختار سنی نیروی کار در برنامه رزی منابع انسانی: تصویرپردازی از چالش سالمندی نیروی کار
| [PDF-FA] | [XML] |

انتقال سنی در ایران: (تحولات سنی جمعیت و سیاست گذاری های اجتماعی - جمعیتی)
انتقال سنی در ایران: (تحولات سنی جمعیت و سیاست گذاری های اجتماعی - جمعیتی)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 69 (2009-5)


بررسی روند ثبت وقایع حیاتی در سالهای اخیر (1377 تا 1387)
بررسی روند ثبت وقایع حیاتی در سالهای اخیر (1377 تا 1387)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل و عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال شهر شوشتر در سال 1388
بررسی علل و عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال شهر شوشتر در سال 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان
مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر تحولات جمعیتی بر ساختارهای فضایی - مکانی سکونتگاههای روستایی، مطالعه موردی بخش مرکز بیرجند
اثر تحولات جمعیتی بر ساختارهای فضایی - مکانی سکونتگاههای روستایی، مطالعه موردی بخش مرکز بیرجند
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت و معضلات فرهنگی اجتماعی قم
مهاجرت و معضلات فرهنگی اجتماعی قم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی پدیده سالمندی در ایران
بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی پدیده سالمندی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 67 (2009-5)


کاربرد اطلاعات آماری - موضوع آمارهای جمعیت
کاربرد اطلاعات آماری - موضوع آمارهای جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

مطلوبیت کثرت نفوس و باروری در عهد عتیق (تورات) و مقایسه آن با عهد جدید (انجیل)
مطلوبیت کثرت نفوس و باروری در عهد عتیق (تورات) و مقایسه آن با عهد جدید (انجیل)
| [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه شاخص توسعه انسانی - کشور، استان تهران و شهرستانهای آن
محاسبه شاخص توسعه انسانی - کشور، استان تهران و شهرستانهای آن
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخص های جمعیتی مسکن ایران در سال 1385
بررسی شاخص های جمعیتی مسکن ایران در سال 1385
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در نام های خاص باستانی
پژوهشی در نام های خاص باستانی
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه شهرهای کوچک در تعادل بخشی توزیع فضایی جمعیت (نمونه موردی استان ایلام)
جایگاه شهرهای کوچک در تعادل بخشی توزیع فضایی جمعیت (نمونه موردی استان ایلام)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 65 (2008-5)


توزیع جمعیت دانشجویی در جهان
توزیع جمعیت دانشجویی در جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی عوامل موثر بر گرایش به برنامه های تنظیم خانواده در بین متاهلین شهر سردشت
بررسی برخی عوامل موثر بر گرایش به برنامه های تنظیم خانواده در بین متاهلین شهر سردشت
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد فرایند تصادفی نرخ رشد جمعیت در پیش بینی احتمالی جمعیت
کاربرد فرایند تصادفی نرخ رشد جمعیت در پیش بینی احتمالی جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجر سرمایه انسانی، شهروند جهانی
مهاجر سرمایه انسانی، شهروند جهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری، نمونه موردی: شهر زنجان
نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری، نمونه موردی: شهر زنجان
| [PDF-FA] | [XML] |

جریانهای مهاجرت داخلی ایران طی دهه های 85-1375
جریانهای مهاجرت داخلی ایران طی دهه های 85-1375
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 63 (2008-5)


تاریخچه سرشماری در کانادا
تاریخچه سرشماری در کانادا
| [PDF-FA] | [XML] |

مشخصه های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت روانی در کهنسالی (مورد شناسی شهر آذر شهر)
مشخصه های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت روانی در کهنسالی (مورد شناسی شهر آذر شهر)
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پروژه های نفت و گاز بر حجم و توزیع جمعیت (در منطقه گازی پارس جنوبی)
تاثیر پروژه های نفت و گاز بر حجم و توزیع جمعیت (در منطقه گازی پارس جنوبی)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چگونگی ونحوه گذران اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر
بررسی چگونگی ونحوه گذران اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم اندازی به شاخص های جمعیتی منطقه آسیای جنوب غربی و جایگاه ایران در منطقه، سال 1385 (2006 میلادی)
چشم اندازی به شاخص های جمعیتی منطقه آسیای جنوب غربی و جایگاه ایران در منطقه، سال 1385 (2006 میلادی)
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص های ازدواج و طلاق و بررسی تغییرات آن در کشور با تاکید بر آمارهای استانی طی سالهای 86-81
شاخص های ازدواج و طلاق و بررسی تغییرات آن در کشور با تاکید بر آمارهای استانی طی سالهای 86-81
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 61 (2007-5)


تجزیه و تحلیل فاصله ای (فضائی) تمرکز و عدم تمرکز در شبکه مهاجرت جمعیت
تجزیه و تحلیل فاصله ای (فضائی) تمرکز و عدم تمرکز در شبکه مهاجرت جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

جوانان آسیب پذیر
جوانان آسیب پذیر
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی میزان شیوع طلاق و درحه قباحت آن در کتابهای آسمانی قرآن کریم، عهد عتیق (تورات) و عهد (انجیل)
بررسی تطبیقی میزان شیوع طلاق و درحه قباحت آن در کتابهای آسمانی قرآن کریم، عهد عتیق (تورات) و عهد (انجیل)
| [PDF-FA] | [XML] |

آمایش سرزمین و توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری
آمایش سرزمین و توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت مهاجرتهای غیر قانونی در جهان
وضعیت مهاجرتهای غیر قانونی در جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان در ایران
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پدیده مهاجرت و بازگشت جمعیت در مناطق جنگزده استان خوزستان
بررسی پدیده مهاجرت و بازگشت جمعیت در مناطق جنگزده استان خوزستان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2007-5)


بررسی جایگاه پارادایم در جمعیت شناسی
بررسی جایگاه پارادایم در جمعیت شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های اقتصادی و جمعیتی خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد
بررسی ویژگی های اقتصادی و جمعیتی خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد
| [PDF-FA] | [XML] |

نشانه هایی از سرشماری و آمارگیری نفوس در "عهد عتیق" (تورات) و مقایسه آن با "عهد جدید" (انجیل)
نشانه هایی از سرشماری و آمارگیری نفوس در "عهد عتیق" (تورات) و مقایسه آن با "عهد جدید" (انجیل)
| [PDF-FA] | [XML] |

مباحث مرتبط با جمعیت در نوشته ابن خلدون
مباحث مرتبط با جمعیت در نوشته ابن خلدون
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات نیروی انسانی و توسعه پایدار
تحولات نیروی انسانی و توسعه پایدار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 57 (2006-5)


بررسی ارزشهای دینی و بهداشت روانی مهاجران، مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب
بررسی ارزشهای دینی و بهداشت روانی مهاجران، مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد جریان زندگی در مطالعه ازدواج جوانان در ایران
رویکرد جریان زندگی در مطالعه ازدواج جوانان در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه چند ویژگی اجتماعی - اقتصادی خانوارهای فقیر و غیر فقیر
مقایسه چند ویژگی اجتماعی - اقتصادی خانوارهای فقیر و غیر فقیر
| [PDF-FA] | [XML] |

جهانگردی، ایجاد اشتغال و افزایش سرشار درآمد ملی
جهانگردی، ایجاد اشتغال و افزایش سرشار درآمد ملی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش شیوه عقیم سازی در تحدید باروری نکاحی (تحقیقی در مراکز عقیم سازی تهران)
نقش شیوه عقیم سازی در تحدید باروری نکاحی (تحقیقی در مراکز عقیم سازی تهران)
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص های جمعیتی جهان و ایران، سال 1385 (2006 میلادی)
شاخص های جمعیتی جهان و ایران، سال 1385 (2006 میلادی)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2006-5)


برآورد و مقایسه چند شاخص جمعیتی در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
برآورد و مقایسه چند شاخص جمعیتی در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا
جمعیت و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل ایجاد کننده استرس در سازمانها
بررسی عوامل ایجاد کننده استرس در سازمانها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر و تاثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر مهاجرت داخلی به تهران)
بررسی روند مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر و تاثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر مهاجرت داخلی به تهران)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده کشور از سال 1379 تا 1384
بررسی روند آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده کشور از سال 1379 تا 1384
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه
بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 53 (2005-5)


بررسی روند شاخص های جمعیتی دانشگاه های ایران طی سالهای تحصیلی 58-1375 تا 82-1381
بررسی روند شاخص های جمعیتی دانشگاه های ایران طی سالهای تحصیلی 58-1375 تا 82-1381
| [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم جمعیت شناختی در طنز پارسی
مفاهیم جمعیت شناختی در طنز پارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران
بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی موثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده ازمدل ترکیبی
بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی موثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده ازمدل ترکیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت، آلودگی های زیست محیطی و پست
جمعیت، آلودگی های زیست محیطی و پست
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد و پیش بینی جمعیت استانهای کشور به روشهای آماری و جمعیت شناسی
برآورد و پیش بینی جمعیت استانهای کشور به روشهای آماری و جمعیت شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2005-5)


بررسی نقش اقوام مرزنشین ایرانی در امنیت ملی با تاکید بر استان کرمانشاه
بررسی نقش اقوام مرزنشین ایرانی در امنیت ملی با تاکید بر استان کرمانشاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر وفیات حادثه زلزله بم و مقایسه آن با رویدادهیا مرگ ثبت شده در دوره پنج ساله قبل از حادثه زلزله (شهرستان بم)
تحلیلی بر وفیات حادثه زلزله بم و مقایسه آن با رویدادهیا مرگ ثبت شده در دوره پنج ساله قبل از حادثه زلزله (شهرستان بم)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحولات جمعیتی شهرهای استان گلستان (75-1335)
بررسی تحولات جمعیتی شهرهای استان گلستان (75-1335)
| [PDF-FA] | [XML] |

بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی
بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی هزینه های مصرفی بلند مدت بخش خصوصی
بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی هزینه های مصرفی بلند مدت بخش خصوصی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 49 (2004-5)


تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل
تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر در ادغام مهاجران: یک بررسی مقایسه ای بین المللی: مایرون و وینر
عوامل موثر در ادغام مهاجران: یک بررسی مقایسه ای بین المللی: مایرون و وینر
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی
کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران
بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

ّبررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان با تاکید بر محرومیت اجتماعی (نمونه تجربی - شهرستان ایلام)
ّبررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان با تاکید بر محرومیت اجتماعی (نمونه تجربی - شهرستان ایلام)
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید زندگی
برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

جهان در معرض دگرگونی های بس عظیم
جهان در معرض دگرگونی های بس عظیم
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2004-5)


پژوهشی درباره نقش و جایگاه انسان در تئوری توسعه اجتماعی ابن خلدون
پژوهشی درباره نقش و جایگاه انسان در تئوری توسعه اجتماعی ابن خلدون
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای طلاق در بین زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز طی سال های 80-1379
بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای طلاق در بین زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز طی سال های 80-1379
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد جریان زندگی در مطالعات جمعیت شناسی
رویکرد جریان زندگی در مطالعات جمعیت شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیر تحول نظم فضایی شهرهای منطقه آذربایجان
سیر تحول نظم فضایی شهرهای منطقه آذربایجان
| [PDF-FA] | [XML] |

دایره همسرگزینی در بین خویشاوندان نزد اقلیت های دینی ایران
دایره همسرگزینی در بین خویشاوندان نزد اقلیت های دینی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات جمعیت و نیروی انسانی شهرستان خلخال
تحولات جمعیت و نیروی انسانی شهرستان خلخال
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 45 (2003-5)


تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان
تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز توسعه در تعالیم زرتشت
چشم انداز توسعه در تعالیم زرتشت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر متقابل فرایندافزایش جمعیت و شهرنشینی در ایران از 1335 تا 1375
بررسی تاثیر متقابل فرایندافزایش جمعیت و شهرنشینی در ایران از 1335 تا 1375
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی مراکز توانبخشی، مطالعه ای در تهران
ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی مراکز توانبخشی، مطالعه ای در تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 18 سال شهرستان دماوند
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 18 سال شهرستان دماوند
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان غیر بومی دانشگاه ها وارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها
بررسی مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان غیر بومی دانشگاه ها وارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر باروری زنان و نقش توسعه ای آن در مناطق روستایی گرمی در استان اردبیل
بررسی عوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر باروری زنان و نقش توسعه ای آن در مناطق روستایی گرمی در استان اردبیل
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2003-5)


سیر تحول تهیه طرح های توسعه شهری در جهان و ایران
سیر تحول تهیه طرح های توسعه شهری در جهان و ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت جهان و روند رشد آن
جمعیت جهان و روند رشد آن
| [PDF-FA] | [XML] |

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده
حاشیه نشینی و تنظیم خانواده
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر روند مهاجرت دراستان فارس
تحلیلی بر روند مهاجرت دراستان فارس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران
بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری، مطالعه موردی شهر شیراز
بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری، مطالعه موردی شهر شیراز
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران
ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر پایان نامه های جمعیت شناسی - مسائل گذشته و نیازهای آینده
تحلیلی بر پایان نامه های جمعیت شناسی - مسائل گذشته و نیازهای آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 42 (2002-5)


تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ کاربرد مفاهیم جمعیتی
تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ کاربرد مفاهیم جمعیتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نگرش شهروندان از مشارکت درمدیریت شهری، مطالعه ای در منطقه 7 تهران
بررسی نگرش شهروندان از مشارکت درمدیریت شهری، مطالعه ای در منطقه 7 تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

سنجش نگرش دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده و عوامل موثر بر آن
سنجش نگرش دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده و عوامل موثر بر آن
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت بین استانی و باز - توزیع جمعیت در ایران طی سالهای 75-1365
مهاجرت بین استانی و باز - توزیع جمعیت در ایران طی سالهای 75-1365
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 41 (2002-5)


ارزش فرزنداز دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
ارزش فرزنداز دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
| [XML] |

تاثیر فقر اقتصادی و آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد
تاثیر فقر اقتصادی و آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد
| [PDF-FA] | [XML] |

زناشویی های خویشاوندی (همخون) از دیدگاه اسلام
زناشویی های خویشاوندی (همخون) از دیدگاه اسلام
| [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله در گروه (ارزیابی عملکرد مراکز تنظیم خانواده بر مبنای نقطه نظرات مراجعه کنندگان زن)
حل مسئله در گروه (ارزیابی عملکرد مراکز تنظیم خانواده بر مبنای نقطه نظرات مراجعه کنندگان زن)
| [PDF-FA] | [XML] |

عدم توازن نسبت های جنسی در سنین ازدواج
عدم توازن نسبت های جنسی در سنین ازدواج
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2002-5)


روندهای جمعیتی و چالشهای آن درخاورمیانه و آفریقای شمالی
روندهای جمعیتی و چالشهای آن درخاورمیانه و آفریقای شمالی
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت ترکمنستان (توزیع فضائی، ساختار قومی، آینده نگری)
جمعیت ترکمنستان (توزیع فضائی، ساختار قومی، آینده نگری)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان
بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه یزد
بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه یزد
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشگامان مالتوس، ردیابی نظریه مالتوس در آرای قدما و تاثیر آن بر متاخران
پیشگامان مالتوس، ردیابی نظریه مالتوس در آرای قدما و تاثیر آن بر متاخران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه شهرنشینی و پیامدهای آن (با تکیه بر مورد ایران)
توسعه شهرنشینی و پیامدهای آن (با تکیه بر مورد ایران)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 37 (2001-5)


مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی
مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در زمینه آگاهی و نگرش جمعیتی والدین آینده
پژوهشی در زمینه آگاهی و نگرش جمعیتی والدین آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

نظری به تغییرات جمعیت روستایی در ایران
نظری به تغییرات جمعیت روستایی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان
عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسری
عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسری
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سلسله مراتب شهری استان خراسان
تحلیل سلسله مراتب شهری استان خراسان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2001-5)


بررسی ساختارهای جمعیتی و نقش آن در توسعه پایدار (نمونه موردی شهرستان تربت حیدریه)
بررسی ساختارهای جمعیتی و نقش آن در توسعه پایدار (نمونه موردی شهرستان تربت حیدریه)
| [PDF-FA] | [XML] |

ثبت رویداد تولد و تغییرات آن
ثبت رویداد تولد و تغییرات آن
| [PDF-FA] | [XML] |

مرور مقدماتی آمارهای طلاق دهساله اخیر کشور
مرور مقدماتی آمارهای طلاق دهساله اخیر کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم جمعیت شناختی در فرهنگ و ادب پارسی
مفاهیم جمعیت شناختی در فرهنگ و ادب پارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 33 (2000-5)


بررسی و تحلیل آمار مرگ و میر ناشی از تصادف وسایل نقلیه در کشور
بررسی و تحلیل آمار مرگ و میر ناشی از تصادف وسایل نقلیه در کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جغرافیایی روند تحولات جمعیت در غرب گیلان
بررسی جغرافیایی روند تحولات جمعیت در غرب گیلان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل طلاق در استان خراسان
بررسی علل طلاق در استان خراسان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ ومیر کودکان در شهر جوانرود
بررسی علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مرگ ومیر کودکان در شهر جوانرود
| [PDF-FA] | [XML] |

آمارهای ازدواج و طلاق
آمارهای ازدواج و طلاق
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری در شهر دهاقان
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری در شهر دهاقان
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت های اروپائی: وحدت در عین کثرت
جمعیت های اروپائی: وحدت در عین کثرت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2000-5)


معرفی و نقد کتاب
معرفی و نقد کتاب
| [PDF-FA] | [XML] |

ایران بزرگترین صادر کننده
ایران بزرگترین صادر کننده
| [PDF-FA] | [XML] |

جمهوری تاجیکستان، بیان آماری
جمهوری تاجیکستان، بیان آماری
| [PDF-FA] | [XML] |

ترجیح رقمی در گزارش سن در سرشماری سال 1375 ایران
ترجیح رقمی در گزارش سن در سرشماری سال 1375 ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش فرزنداز دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
ارزش فرزنداز دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
| [PDF-FA] | [XML] |

آمار وقایع حیاتی فرآیند تولید و کاربرد
آمار وقایع حیاتی فرآیند تولید و کاربرد
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی فرمولی جهت برآورد درجه نفوذ و سلسه مراتب سکونتگاههای روستائی
معرفی فرمولی جهت برآورد درجه نفوذ و سلسه مراتب سکونتگاههای روستائی
| [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران
ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت و توسعه
جمعیت و توسعه
| [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم جمعیت شناختی در فرهنگ و ادب پارسی (2)
مفاهیم جمعیت شناختی در فرهنگ و ادب پارسی (2)
| [PDF-FA] | [XML] |

انفجار جمعیت در هند
انفجار جمعیت در هند
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (1999-5)


بررسی مشکلات ثبت مرگ و میر و علل مربوطه در کشور و ارایه راهکارهای مناسب
بررسی مشکلات ثبت مرگ و میر و علل مربوطه در کشور و ارایه راهکارهای مناسب
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد جمعیت ایران با استفاده از روشهای ریاضی و ترکیبی
برآورد جمعیت ایران با استفاده از روشهای ریاضی و ترکیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره گیری از آمارهای حیاتی در بیمه های عمر
بهره گیری از آمارهای حیاتی در بیمه های عمر
| [PDF-FA] | [XML] |

نوسانات تحدید موالید در ایران
نوسانات تحدید موالید در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بازبینی رساله تشخیص نفوس و اماکن
بازبینی رساله تشخیص نفوس و اماکن
| [PDF-FA] | [XML] |

فواید و اشکالات "روش فرزندان خود" در برآورد باروری
فواید و اشکالات "روش فرزندان خود" در برآورد باروری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 27 (1999-4)


محدوده و گستره جمعیت
محدوده و گستره جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در زمینه جمعیت شناسی تاریخی ایران (2)، بررسی تحلیلی قحطی های اصفهان (از عهد افشاریه تاکنون)
پژوهشی در زمینه جمعیت شناسی تاریخی ایران (2)، بررسی تحلیلی قحطی های اصفهان (از عهد افشاریه تاکنون)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحول ازدواج در ایران
بررسی تحول ازدواج در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نسل جوان در یافته های جمعیت شناختی تهران
نسل جوان در یافته های جمعیت شناختی تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

سطح باروری در ایران و چشم انداز آینده آن
سطح باروری در ایران و چشم انداز آینده آن
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت و رابطه آن با بزهکاری، نمونه موردی شهر وین 1996
مهاجرت و رابطه آن با بزهکاری، نمونه موردی شهر وین 1996
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار (مورد ایران 1375-1355)
توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار (مورد ایران 1375-1355)
| [PDF-FA] | [XML] |

کودکان آسیب پذیر شهری
کودکان آسیب پذیر شهری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (1998-4)


بررسی ویژگیهای نیروی کار در ایران طی سالهای 75-1365
بررسی ویژگیهای نیروی کار در ایران طی سالهای 75-1365
| [PDF-FA] | [XML] |

ُسرشماری سال 1375 نظری و گذری
ُسرشماری سال 1375 نظری و گذری
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی گزارش سن و جنس در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 با استفاده از روش بازماندگی و روش Logit system
ارزیابی گزارش سن و جنس در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 با استفاده از روش بازماندگی و روش Logit system
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساخت جمعیت سالمندان کشور در سال 1375
بررسی ساخت جمعیت سالمندان کشور در سال 1375
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نرخ باروری های ناخواسته و عوامل همبسته با ان در شهر شیراز
بررسی نرخ باروری های ناخواسته و عوامل همبسته با ان در شهر شیراز
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در زمینه جمعیت شناسی تاریخی ایران، بررسی تحلیلی قحطی های اصفهان
پژوهشی در زمینه جمعیت شناسی تاریخی ایران، بررسی تحلیلی قحطی های اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

ازدواج فامیلی و بروز ناتوانای ها و معلولیتها در استان چهارمحال و بختیاری
ازدواج فامیلی و بروز ناتوانای ها و معلولیتها در استان چهارمحال و بختیاری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 23 (1998-4)


گامی به سوی تولد فرزند دوم در چین، تحقیقی در چهار بخش روستایی
گامی به سوی تولد فرزند دوم در چین، تحقیقی در چهار بخش روستایی
| [PDF-FA] | [XML] |

مشهد
مشهد
| [PDF-FA] | [XML] |

تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران "موانع ومشکلات جامعه شناختی آن"
تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران "موانع ومشکلات جامعه شناختی آن"
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمون فرضیه همگرایی کوزنتش: در مورد ایران
آزمون فرضیه همگرایی کوزنتش: در مورد ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

برخی از عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری شهرستان نهاوند
برخی از عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری شهرستان نهاوند
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین احصاییه امکان در ایران (تهران)
نخستین احصاییه امکان در ایران (تهران)
| [PDF-FA] | [XML] |

مالتوزیانیسم و مارکسیسم
مالتوزیانیسم و مارکسیسم
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جمعیت روستایی و نحوه توزیع آن در استان خراسان
وضعیت جمعیت روستایی و نحوه توزیع آن در استان خراسان
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت داخلی در ایران طی سالهای 75-1365
مهاجرت داخلی در ایران طی سالهای 75-1365
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (1997-4)


تغییر سن در استان کرمانشاه
تغییر سن در استان کرمانشاه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اجمالی آمارهای حیاتی اقلیت های مذهبی در تهران
بررسی اجمالی آمارهای حیاتی اقلیت های مذهبی در تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت و کیفیت زندگی
جمعیت و کیفیت زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمایی از آمارهای جمعیتی در ایران
سیمایی از آمارهای جمعیتی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهاد یک الگوی سازه واری برای رفتار مهاجرت روستا - شهر
پیشنهاد یک الگوی سازه واری برای رفتار مهاجرت روستا - شهر
| [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه نرخ باروری کلی سال 1373
محاسبه نرخ باروری کلی سال 1373
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 19 (1997-5)


مطالعه جمعیت عشایری استان اصفهان
مطالعه جمعیت عشایری استان اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

تطبیق توزیع استانی جمعیت کشور بر اساس محدوده فعلی (سال 1375)
تطبیق توزیع استانی جمعیت کشور بر اساس محدوده فعلی (سال 1375)
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اقتصادی آمارهای حیاتی
اهمیت اقتصادی آمارهای حیاتی
| [PDF-FA] | [XML] |

تغذیه، رفاه و باروری بررسی و نقد آرای خوزه دوکاسترو
تغذیه، رفاه و باروری بررسی و نقد آرای خوزه دوکاسترو
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر رشد جمعیت تهران بر سرانه فضای سبز شهری
تاثیر رشد جمعیت تهران بر سرانه فضای سبز شهری
| [PDF-FA] | [XML] |

روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری
روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروری
| [PDF-FA] | [XML] |

بحث طول عمر و امید زندگی یا متوسط عمر در میان نویسندگان اسلامی
بحث طول عمر و امید زندگی یا متوسط عمر در میان نویسندگان اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

آغاز آشنایی ایرانیان با علم جدید آمار
آغاز آشنایی ایرانیان با علم جدید آمار
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهاد یک الگوی سازواره یی برای رفتار مهاجرت روستا - شهر (با توجه به ایران)
پیشنهاد یک الگوی سازواره یی برای رفتار مهاجرت روستا - شهر (با توجه به ایران)
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه گزیده نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375 -1365 کل کشور
مقایسه گزیده نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375 -1365 کل کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (1996-5)


ازدیاد جمعیت و نظام شهری در استان اصفهان
ازدیاد جمعیت و نظام شهری در استان اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت نیروی انسانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
بررسی وضعیت نیروی انسانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتغال و توسعه منابع انسانی
اشتغال و توسعه منابع انسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

کارایی فعالیتهای کنترل بارداری در ایران
کارایی فعالیتهای کنترل بارداری در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مرگ و میر نوزادان در ازدواجهای خویشاوندی و غیر آن در چند استان ایران
مقایسه مرگ و میر نوزادان در ازدواجهای خویشاوندی و غیر آن در چند استان ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

در خصوص سالمندان
در خصوص سالمندان
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت کشور در سال 1375 بر اساس داده های سازمان ثبت احوال کشور
جمعیت کشور در سال 1375 بر اساس داده های سازمان ثبت احوال کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (1996-5)


سیستم اعلام کننده وقایع حیاتی: کلید اصلاح ثبت
سیستم اعلام کننده وقایع حیاتی: کلید اصلاح ثبت
| [XML] |

کرمانشاه
کرمانشاه
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت تنظیم خانواده و سیاستهای جمعیتی در چین
وضعیت تنظیم خانواده و سیاستهای جمعیتی در چین
| [PDF-FA] | [XML] |

جامعه شناسی شهرهای جدید (نقدی بر پدیده شهرهای جدید در ایران)
جامعه شناسی شهرهای جدید (نقدی بر پدیده شهرهای جدید در ایران)
| [PDF-FA] | [XML] |

شیوع ایدز/ HIV در تایلند و اثر آن بر کودکان
شیوع ایدز/ HIV در تایلند و اثر آن بر کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی اجمالی بر روند شکل گیری علم آمار و مردم نگاری در دوران معاصر
نگاهی اجمالی بر روند شکل گیری علم آمار و مردم نگاری در دوران معاصر
| [PDF-FA] | [XML] |

روند انتقال و تحول خانواده در ایران و جهان
روند انتقال و تحول خانواده در ایران و جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

سرشماری دوفاکتو، سرشماری دوژوره و شیوه عمل در جهان و ایران
سرشماری دوفاکتو، سرشماری دوژوره و شیوه عمل در جهان و ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 15 (1996-5)


آمارهای زیستی در ایران و جهان
آمارهای زیستی در ایران و جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات و مرفولوژی جمعیت ایران
تحولات و مرفولوژی جمعیت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

آثار تغذیه با شیر مادر از نظر باروری
آثار تغذیه با شیر مادر از نظر باروری
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل اجتماعی و بیولوژیکی تعیین کننده زاد و ولد در کشورهای غیر صنعتی
عوامل اجتماعی و بیولوژیکی تعیین کننده زاد و ولد در کشورهای غیر صنعتی
| [PDF-FA] | [XML] |

برخی از ویژگیهای جمعیتی مسلمانان در کرواسی
برخی از ویژگیهای جمعیتی مسلمانان در کرواسی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش جمعیت رومانی
کاهش جمعیت رومانی
| [PDF-FA] | [XML] |

خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق
خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت شناسی جمهوری تاجیکستان
جمعیت شناسی جمهوری تاجیکستان
| [PDF-FA] | [XML] |

علم شمارش و کاربردهای تاریخی آن در ایران بعد از اسلام
علم شمارش و کاربردهای تاریخی آن در ایران بعد از اسلام
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت ثبت وقایع به شیوه جاری
اهمیت ثبت وقایع به شیوه جاری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (1995-4)


مشکل جمعیت در کشور چین
مشکل جمعیت در کشور چین
| [PDF-FA] | [XML] |

رشد نامتناسب جمعیت، تهدیدی برای توسعه انسانی
رشد نامتناسب جمعیت، تهدیدی برای توسعه انسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

علل مرتبط با تحولات جمعیت ایران در طول چهار قرن
علل مرتبط با تحولات جمعیت ایران در طول چهار قرن
| [PDF-FA] | [XML] |

مرگ و میر، علل و تغییرات آن در نقاط مختلف ایران
مرگ و میر، علل و تغییرات آن در نقاط مختلف ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کوششی در نگرش تاریخی به میزانهای موالید و مرگ و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران
کوششی در نگرش تاریخی به میزانهای موالید و مرگ و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فرانوگرایی و جمعیت شناسی
فرانوگرایی و جمعیت شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به علم اعداد و مقدمه احصاء در تمدن اسلام و ایران
نگاهی به علم اعداد و مقدمه احصاء در تمدن اسلام و ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

درباره مناسبت شاخص ویپل برای ارزیابی کیفیت آمارها در سرشماریهای عمومی جمعیت ایران
درباره مناسبت شاخص ویپل برای ارزیابی کیفیت آمارها در سرشماریهای عمومی جمعیت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

برآوردهای جمعیتی بر اساس داده های سازمان ثبت احوال و کاربردهای
برآوردهای جمعیتی بر اساس داده های سازمان ثبت احوال و کاربردهای
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 11 (1995-4)


بیانیه استانبول
بیانیه استانبول
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت جهان و روند رشد آن
جمعیت جهان و روند رشد آن
| [PDF-FA] | [XML] |

توزیع جمعیت در استان فارس
توزیع جمعیت در استان فارس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگیهای روانشناختی مهاجران
بررسی ویژگیهای روانشناختی مهاجران
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت پذیری و توزیع رتبه ایی چهل شهر اصلی ایران: 1370-1335
جمعیت پذیری و توزیع رتبه ایی چهل شهر اصلی ایران: 1370-1335
| [PDF-FA] | [XML] |

سالخوردگان در جامعه
سالخوردگان در جامعه
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی خانوار
پیش بینی خانوار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (1994-4)


تحولات آمار ازدواج های ثبت شده در دوره 1368 تا 1372، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی
تحولات آمار ازدواج های ثبت شده در دوره 1368 تا 1372، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی
| [PDF-FA] | [XML] |

تبریز
تبریز
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جمعیت در کشورهای جنوب و جوامع اسلامی از دیدگاه جامعه شناسی
وضعیت جمعیت در کشورهای جنوب و جوامع اسلامی از دیدگاه جامعه شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

شمارش ارقام و تخمین نفوس در ایران باستان
شمارش ارقام و تخمین نفوس در ایران باستان
| [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران
ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران
ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (1994-4)


ثبت رویداد تولد و تحولات آن دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی 
ثبت رویداد تولد و تحولات آن دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی 
| [PDF-FA] | [XML] |

شیراز
شیراز
| [PDF-FA] | [XML] |

ابعادی دیگر از رشد جمعیت
ابعادی دیگر از رشد جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل مرگ و  میر بر حسب سن در تهران 
بررسی علل مرگ و  میر بر حسب سن در تهران 
| [PDF-FA] | [XML] |

کشوری بنام "ازبکستان" 
کشوری بنام "ازبکستان" 
| [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر تکوین تاریخی علم آمار و نفوس
درآمدی بر تکوین تاریخی علم آمار و نفوس
| [PDF-FA] | [XML] |

مبانی و زمینه های مردم شناسی در گلستان سعدی 
مبانی و زمینه های مردم شناسی در گلستان سعدی 
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (1994-4)


قزوین
قزوین
| [PDF-FA] | [XML] |

فرایند و مراحل توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ایران (طرح تئوریک)
فرایند و مراحل توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ایران (طرح تئوریک)
| [PDF-FA] | [XML] |

فرضیه ای مقدماتی در مورد تغییرات باروری در ایران
فرضیه ای مقدماتی در مورد تغییرات باروری در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اضطراب آور در جامعه نمونه ای ناباروران
بررسی عوامل اضطراب آور در جامعه نمونه ای ناباروران
| [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت ثبت رویداد و سطح مرگ و میر مطالعه موردی شهرستان دامغان
وضعیت ثبت رویداد و سطح مرگ و میر مطالعه موردی شهرستان دامغان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (1993-4)


آیا نخست وزیر فرانسه ایرانی تبار است؟
آیا نخست وزیر فرانسه ایرانی تبار است؟
| [PDF-FA] | [XML] |

عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج
عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج
| [PDF-FA] | [XML] |

سیاستگذاری جمعیت و وضعیت کمیسیون سیاستهای جمعیتی
سیاستگذاری جمعیت و وضعیت کمیسیون سیاستهای جمعیتی
| [PDF-FA] | [XML] |

سالمندان
سالمندان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مهاجرت در مطالعات تحول جمعیت ایران
بررسی مهاجرت در مطالعات تحول جمعیت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تفاوت های استانی در باروری اقوام
تفاوت های استانی در باروری اقوام
| [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی به جمعیت دنیا و حرکات آن
نگرشی به جمعیت دنیا و حرکات آن
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت در اثار سعدی
جمعیت در اثار سعدی
| [PDF-FA] | [XML] |

رشد جمعیت و اهمیت آمارهای حیاتی
رشد جمعیت و اهمیت آمارهای حیاتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (1993-4)


  همدان
  همدان
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات متقابل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه 
اثرات متقابل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه 
| [PDF-FA] | [XML] |

تکنیک و جمعیت
تکنیک و جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز رشد جمعیت در جهان و ایران و برنامه تنظیم خانواده
چشم انداز رشد جمعیت در جهان و ایران و برنامه تنظیم خانواده
| [PDF-FA] | [XML] |

پایگاه تحقیقات اجتماعی در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی - اقتصادی ایران
پایگاه تحقیقات اجتماعی در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی - اقتصادی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

هدف تحقیق
هدف تحقیق
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مرگ و میر در ایران از ورای داده های ثبت احوال 
بررسی مرگ و میر در ایران از ورای داده های ثبت احوال 
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عوامل جمعیت بر اقتصاد
تاثیر عوامل جمعیت بر اقتصاد
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت در آثار شیخ سعدی علیه الرحمه
جمعیت در آثار شیخ سعدی علیه الرحمه
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عامل تبعیض و پیامدهای آن در یوگسلاوی سابق
تاثیر عامل تبعیض و پیامدهای آن در یوگسلاوی سابق
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (1992-9)


پیرامون رشد جمعیت
پیرامون رشد جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل الگوی سنی ازدواج بر اساس نتایج طرح نمونه گیری زاد و ولد
تحلیل الگوی سنی ازدواج بر اساس نتایج طرح نمونه گیری زاد و ولد
| [PDF-FA] | [XML] |

گامی نو در پژوهشهای جمعیتی 
گامی نو در پژوهشهای جمعیتی 
| [PDF-FA] | [XML] |

ثبت وقایع حیاتی
ثبت وقایع حیاتی
| [PDF-FA] | [XML] |

تهران
تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

مرگ کمتر، تولد کمتر
مرگ کمتر، تولد کمتر
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند درباره ثبت موالید سازمان ثبت احوال کشور - میزانهای زاد و ولد سالانه و روند رشد جمعیت
نکاتی چند درباره ثبت موالید سازمان ثبت احوال کشور - میزانهای زاد و ولد سالانه و روند رشد جمعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (1992-4)


بمناسبت انتشار اولین نتایج طرح نمونه گیری زاد و ولد
بمناسبت انتشار اولین نتایج طرح نمونه گیری زاد و ولد
| [PDF-FA] | [XML] |

به مناسبت یادواره آلفرد سووی
به مناسبت یادواره آلفرد سووی
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر برنامه و سیاستهای نیروی انسانی کشور " 1372-1335"
مروری بر برنامه و سیاستهای نیروی انسانی کشور " 1372-1335"
| [PDF-FA] | [XML] |

به مناسبت آغاز سده پنجم پایتختی اصفهان در دوران صفوی / اصفهان نصف جهان
به مناسبت آغاز سده پنجم پایتختی اصفهان در دوران صفوی / اصفهان نصف جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

سالمندان را دریابیم
سالمندان را دریابیم
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت جامع نگری در سیاستگذاریهای جمعیتی
ضرورت جامع نگری در سیاستگذاریهای جمعیتی
| [PDF-FA] | [XML] |

سابقه تاریخی یک نظریه جنجالی در اسلام
سابقه تاریخی یک نظریه جنجالی در اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles