Journal archive for Google Scholar Robot!

Population Journal

مجله جمعیتVolume 13, Number 53 (2005-5)


بررسی روند شاخص های جمعیتی دانشگاه های ایران طی سالهای تحصیلی 58-1375 تا 82-1381
بررسی روند شاخص های جمعیتی دانشگاه های ایران طی سالهای تحصیلی 58-1375 تا 82-1381
| [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم جمعیت شناختی در طنز پارسی
مفاهیم جمعیت شناختی در طنز پارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران
بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی موثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده ازمدل ترکیبی
بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی موثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده ازمدل ترکیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت، آلودگی های زیست محیطی و پست
جمعیت، آلودگی های زیست محیطی و پست
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد و پیش بینی جمعیت استانهای کشور به روشهای آماری و جمعیت شناسی
برآورد و پیش بینی جمعیت استانهای کشور به روشهای آماری و جمعیت شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles